Locatus data voor Impulsaanpak winkelgebieden

Ander koopgedrag zorgt voor minder winkels en minder bezoekers in het centrum. Dit vraagt om een nieuwe aanpak om centrumgebieden – ook voor de toekomst – aantrekkelijk te houden. De overheid vindt dit essentieel en ondersteunt dit financieel via de subsidieregeling Impulsaanpak winkelgebieden. Locatus data helpen bij beoordeling en monitoring van de aanvragen.

Wat is Impulsaanpak winkelgebieden

Met het programma Impulsaanpak winkelgebieden (IW) wil de overheid stimuleren dat gemeenten (delen van) binnenstedelijke winkelgebieden omvormen tot toekomstbestendige gebieden. De winkelgebieden moeten, ook op langere termijn, weer aantrekkelijk worden voor bewoners en bezoekers. Deze verandering komt tot stand met een gebiedsgerichte, integrale aanpak, met de inzet van gemeenten en private investeerders.

Toekomstbestendig totaalbeeld staat voorop
Jacques de Win, adviseur Retailagenda bij het Ministerie Economische zaken en klimaat: “We kijken niet alleen naar het specifieke (straat)deel van de aanvraag. De omliggende straten zijn ook van belang. We willen niet een vlag op modderschuit ondersteunen. Het plan moet ook goed aansluiten bij een bredere aanpak om het gebied aantrekkelijker te maken.”

Daarbij benadrukt hij dat het niet altijd gaat om het verbeteren van de winkelfunctie, maar om het toekomstbestendig en aantrekkelijk maken van het winkelgebied. “Het kan dus ook gaan over onttrekken van winkels, ombouw naar woningen of toevoegen van andere functies zoals cultuur en zorg”

Beoordelen en monitoren met behulp van Locatus data

Voor de Impulsaanpak winkelgebieden levert Locatus input die het beoordelen van de aanvragen ondersteunt. De subsidies moeten verbetering brengen in de structuur van het centrum. Met de Locatus data wordt gecontroleerd of de voorgestelde verbeteringen bijdragen aan een oplossing van de huidige problemen waar een centrum mee kampt.

Naast de beoordeling zullen onze data de komende 11 jaar ook de monitoring van de aanpak ondersteunen: worden met de verstrekte subsidies ook de beschreven doelen behaald?

Jaques de Win: “De adviescommissie krijgt via de Locatus data snel inzicht in de stand van zaken van zowel het aangevraagde als het omliggende gebied. Dit is handig bij de beoordeling, maar ook als ondersteuning bij de jaargesprekken. Het is een dynamische markt en we willen flexibel kunnen reageren, maar dat vraagt wel om een vinger aan de pols. Vandaar dat we ook tussentijds evalueren en niet alleen aan het einde. Het is goed om dan informatie van een onafhankelijke partij ter beschikking te hebben.”

Toegewezen subsidies

In de eerste ronde zijn 11 aanvragen gehonoreerd voor een bedrag van 21,6 miljoen euro. Denk hierbij aan het terugbrengen van de bibliotheek naar het centrum (Hilversum) of het toevoegen van wonen, werken en een experience centre voor een circulaire samenleving in Geleen.